123.023 => 230 USA

PASSENGER CAR, SEDAN
M: 115.954
GA: 722.119
LG: 765.700765.704
агрегат: Модель: Группа: