201.024 => 190 E AUSTRALIA

PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 UP TO IDENT NO.F 146706 EXCEPT FOR F 103975 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 86 FROM IDENT NO.F 146707 AS WELL AS F 103975 UP TO IDENT NO. F 260916 EXCEPT FOR F 254182,F 255931 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 87 FROM IDENT NO. F 260917 AS WELL AS F 254182,F 255931 UP TO IDENT NO. F 398155 EXCEPT FOR F 396691, PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 88 FROM IDENT NO. F 398156 AS WELL AS F 396913, UP TO IDENT NO.F 539293
M: 102.961 102.962
GM: 717.411
GA: 722.400
LG: 765.903
агрегат: Модель: Группа: